Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Medicura B.V.

Kamer van Koophandel 14.09.98.46

26 maart 2024

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op overeenkomsten waarbij wij als Medicura B.V. artikelen in bruikleen geven, verhuren of verkopen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De klant kan de algemene voorwaarden via de Medicura B.V. website inzien voordat de overeenkomst (eventueel op afstand) wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de algemene voorwaarden op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2. Algemeen

2.1 Artikelen dienen bij levering aan de klant, door de klant gecontroleerd te worden op beschadiging;  opmerkingen na aflevering over beschadiging neemt Medicura B.V. niet in behandeling. Indien het artikel via pakketbezorging aan de klant is geleverd dient deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, de schade aan ons door te geven. 

2.2 Medicura B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik en/of gebruik in afwijking van de gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzing van het artikel.

2.3 Het artikel, het bezit en het gebruik daarvan zijn voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat de klant het artikel in bezit heeft.

2.4 Medicura B.V. is, onverminderd eventuele aansprakelijkheid van de producent op grond van productaansprakelijkheid, nimmer verder aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van bezit of gebruik van het artikel, dan tot de winkelwaarde van het betreffende artikel of het maximale wettelijke bedrag dat voor de verkoper is bepaald. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de klant jegens Medicura B.V. beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

2.5 Door Medicura B.V. genoemde levertijden zijn steeds indicatief en leiden bij overschrijding niet tot enige aansprakelijkheid van Medicura B.V.

2.6 De klant is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en het vrijmaken van de ruimte zodat de medewerker van Medicura B.V. het hulpmiddel kan plaatsen.

3. Zorgverzekering

3.1 Indien de klant een artikel in bruikleen via de zorgverzekeraar vergoed wil krijgen is het volgende nodig:

3.2 Een geldige medische indicatie, het hulpmiddel dient in het verzekeringspakket te zitten van de zorgverzekeraar van de klant volgens Regeling Zorgverzekering artikel 2.12 of artikel 2.17 en de klant heeft geen indicatie voor Wet Langdurige Zorg.

3.3 Dan draagt Medicura B.V. zorg voor de declaratie van een artikel dat in bruikleen wordt verstrekt bij de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar het artikel niet vergoed, om welke reden dan ook, is de klant zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur van de geldende huurprijs.

4. Bruikleenvoorwaarden

4.1 De bruikleentermijn gaat in op de dag waarop Medicura B.V. het artikel aan de klant verstrekt. De duur van de bruikleentermijn is afhankelijk van wat bepaald is in de Regeling Zorgverzekering en Wet Maatschappelijke Ondersteuning en afhankelijk van een geldige indicatiestelling. De klant is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de informatie waarop de indicatie is gebaseerd.

4.2 Het is de klant bekend hoe het artikel moet worden gebruikt. De klant kan desgewenst een schriftelijke gebruiksaanwijzing ontvangen of dit op onze website onder ‘Handleidingen’ vinden.

4.3 Medicura B.V. informeert de klant tijdig over het verstrijken van de bruikleentermijn. Heeft de klant  het artikel langer nodig, dan kan het betreffende artikel via Medicura B.V. gehuurd of gekocht worden en bij sommige artikelen (afhankelijk van de indicatie en zorgverzekering) langer in bruikleen worden gegeven. De medewerkers van Medicura B.V. kunnen hierover informeren via info@medicura.nl of tel 088 – 007 11 00. De klant is verantwoordelijk om hierover contact op te nemen en een keuze aan te geven.

4.4 Het in bruikleen ontvangen hulpmiddel moet voor het verstrijken van de bruikleentermijn compleet, ongeschonden en goed gereinigd teruggebracht worden. De bruikleenovereenkomst eindigt zodra het artikel compleet retour is ontvangen bij Medicura B.V. Indien de klant het hulpmiddel niet tijdig retour bezorgt of Medicura B.V. opdracht geeft om het op te halen, worden huurkosten in rekening gebracht bij de klant vanaf de uiterste bruikleendatum totdat het artikel retour is ontvangen.

4.5 Een artikel wat buiten de bruikleentermijn nog in bezit van de klant is, wordt omgezet naar verhuur met de daarbij geldende tarieven, welke eens per 4 weken worden gefactureerd. In het geval er hierdoor 3 facturen (3 periodes van 4 weken) zijn ontstaan welke niet binnen de betalingstermijn voldaan zijn, behoudt Medicura B.V. zich het recht voor om de overnamekosten van het artikel aan de klant in rekening te brengen. Hierdoor wordt de klant eigenaar van het artikel. Eerdere huurkosten blijven echter van kracht en dienen alsnog te worden voldaan.

4.6 De klant zal adreswijzigingen en/of wijzigingen in de persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de gebruiksduur van het artikel direct doorgeven aan Medicura B.V.

4.7 De klant moet de artikelen beheren met zorg en verantwoordelijkheid. Reparatiekosten, wegens  door de klant veroorzaakte schade, vernieling of het niet meer schoon krijgen  door bijv. geuren/vlekken/etc., komen voor rekening van de klant.

4.8 Storingen aan het in bruikleen ontvangen artikel dienen direct door te worden gegeven aan de Medicura Klantenservice tel 088–0071100. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. De klant mag het artikel niet zelf repareren of laten repareren door een ander bedrijf dan Medicura    B.V.. Medicura B.V. betaalt de kosten voor reparatie en onderhoud alleen wanneer de klant het product op de juiste manier heeft gebruikt. Gebruikte de klant het product niet op de juiste manier, dan  worden de kosten op de klant verhaald.

4.9 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; klant mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken, het te verpanden, verhuren of verkopen.

4.10 Het geleende artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

4.9 Bij het niet schoon terugbrengen van artikelen worden reinigingskosten in rekening gebracht.

4.1 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting betreffende de bruikleen moet maken, zijn voor rekening van de klant. 

5. Huurvoorwaarden

5.1 De huurfactuur dient door de klant te worden voldaan en zal periodiek of na afloop van de huurperiode worden aangeboden. De huurprijs kan door Medicura B.V. tussentijds worden verhoogd.

5.2 De huurperiode wordt stilzwijgend verlengd en slechts beëindigd wanneer het artikel compleet wordt teruggebracht, of opgehaald door Medicura B.V.

5.3 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van volledige informatie. Eventuele ledenkorting op verhuur en verkoop worden achteraf niet verrekend op facturen.

5.4 Het huurartikel wordt verhuurd in goede staat. Het huurartikel dient ook weer onbeschadigd, schoon en compleet te worden ingeleverd bij Medicura B.V. Schade of vernieling tijdens de verhuurperiode (anders dan normale gebruikersslijtage) komt voor rekening van de huurder alsook reinigingskosten bij het niet schoon retour bezorgen. De klant zal het hulpmiddel aan Medicura B.V. vergoeden als het hulpmiddel niet meer bruikbaar is door brand, verlies of diefstal.

5.5 Het is de huurder bekend hoe het huurartikel moet worden gebruikt. Desgevraagd kan aan de huurder een schriftelijke gebruiksaanwijzing worden verstrekt. De huurder zal het artikel uitsluitend gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en geen veranderingen aan het artikel aanbrengen.

5.7 Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

5.8 Storingen aan het gehuurde artikel dienen binnen 1 werkdag te worden doorgegeven aan de Medicura Klantenservice op tel. 088-007 11 00. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. De klant mag het artikel niet zelf repareren of laten repareren door een ander bedrijf dan Medicura B.V.. Medicura B.V. betaalt de kosten voor reparatie en onderhoud alleen wanneer het product door de klant op de juiste manier is gebruikt. Indien het product niet op de juiste manier is gebruikt, dan worden de kosten op de klant verhaald.

5.9 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; klant mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken, het te verpanden, verhuren of verkopen.

5.10 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die door Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting te zake de huur moet maken, zijn voor rekening van de huurder.

5.11 Indien naar oordeel van Medicura B.V. het verstrekte artikel niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, heeft Medicura B.V. het recht de overeenkomst te allen tijde van rechtswege te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, met inachtneming van de termijn van veertien dagen. Na deze beëindiging is Medicura B.V. gerechtigd het artikel direct terug te nemen, dat immers eigendom van Medicura B.V. is. De klant verplicht zich onherroepelijk zijn medewerking te verlenen bij de terugname. Indien de artikelen dan       niet worden ingeleverd, kan Medicura B.V. een boete eisen overeenkomstig de niet ontvangen huurinkomsten over de periode van het stopzetten van de huur tot de daadwerkelijke teruggave van  het artikel of de vervangingswaarde van het artikel indien het één maand na het stopzetten van de huur nog niet is ingeleverd. Dit geldt ook bij artikelen die eerst in bruikleen zijn ontvangen en nadat de uiterste bruikleentermijn is verstreken, over zijn gegaan naar de verhuur.

5.12 Als een artikel door verstrijken van de bruikleentermijn wordt omgezet in verhuur wordt gezet geldt het volgende: zie punt 4.5 

5.13 Indien de betalingstermijn is verstreken, heeft Medicura B.V. het recht de overeenkomst te allen tijde van rechtswege te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, met inachtneming van de termijn van veertien dagen. Na deze beëindiging is Medicura B.V. gerechtigd het artikel direct terug te nemen, dat immers eigendom van Medicura B.V. is. De klant verplicht zich onherroepelijk zijn medewerking te verlenen bij de terugname. Indien de artikelen dan       niet worden ingeleverd, kan Medicura B.V. bovenop de niet betaalde huurkosten een boete eisen overeenkomstig de niet ontvangen huurinkomsten over de periode van het stopzetten van de huur tot de daadwerkelijke teruggave van  het artikel. 

6. Koop

6.1 Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij levering. Zolang de koopprijs niet betaald is, blijft het artikel eigendom van Medicura B.V. Bij betalingen op rekening dient de rekening binnen veertien dagen te zijn voldaan.

6.2 Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Medicura B.V. voor de afname van het artikel. Indien de bestelling wordt geannuleerd of geretourneerd kan Medicura B.V. zich beroepen op een vergoeding van 30% van de som van de bestelling.

6.3 Indien de klant het artikel zelf bij de zorgverzekeraar declareert, zorgt de klant ervoor dat Medicura B.V. de rekening binnen de gestelde betalingstermijn betaald krijgt.

6.4 Met uitzondering van sanitaire en overige artikelen van hygiënische aard, alsmede met uitzondering van verbruiksartikelen, mag de klant het artikel, onder overlegging van het aankoopbewijs, bij winkelaankopen binnen 7 dagen na levering en bij webshop aankopen binnen 14 dagen in originele verpakking aan Medicura B.V. teruggeven in ongebruikte en onbeschadigde staat. Dan betaalt Medicura B.V. de aankoopprijs terug. Medicura betaalt het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug met hetzelfde middel als waarmee de klant heeft betaald, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, mits de klant de producten, zendingen of onderdelen binnen deze termijn in goede staat ontvangen heeft. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven toegestaan.

6.5.a. Retour aankoop: kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. De aankoop kan ook teruggebracht worden in een Medicura Zorgwinkel.

6.6 Medicura biedt een verkopersgarantie van 2 jaar op verkoopartikelen. Indien een klant gebruikte artikelen overneemt geldt een garantietermijn van 3 maanden.  De garantietermijn start op datum van aflevering en de klant moet een geldig aankoopbewijs kunnen overhandigen. Binnen deze garantietermijn kunnen (op keuze van Medicura) producten worden omgeruild, gerepareerd of teruggenomen. Uitzonderingen op de garantiebepalingen zijn o.a. intensieve gebruiksartikelen, artikelen met een T.H.T.-datum, accu's, schade door ondeugdelijk gebruik en/of afwijken van gebruiksaanwijzing en showroommodellen. 

6.6 De klant kan slechts vervanging van het artikel of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien binnen de garantieperiode:

a. Medicura B.V. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

b. de klant aantoont dat het artikel zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7. Reparatie

7.1 Medicura B.V. repareert in opdracht van de klant artikelen die eigendom zijn van de klant, indien het artikel bij Medicura B.V. is aangeschaft. De kosten voor transport en reparatie worden in rekening gebracht bij de klant.

8. Transport

8.1 Medicura B.V. kan een bijdrage in de leveringskosten aan de klant in rekening brengen. Dit geldt voor het bezorgen als wel als het ophalen van artikelen. De eerste levering van bruikleenartikelen die vergoed worden door de zorgverzekeraar is kosteloos voor de klant, elke volgende levering wordt belast met voorrijkosten. 

8.2 Bij spoedbezorging binnen 4 uur na het aanvragen kan Medicura B.V. extra spoedkosten in rekening brengen bij de klant.

8.3 Indien de klant niet thuis is in het afgesproken lever/ophaal blok en dit niet vóór 09.00 uur op de dag van leveren is geannulleerd, worden de leveringskosten in rekening gebracht bij de klant.

9. Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op de door Medicura B.V. aangewezen bankrekeningnummer. Bezwaren van enigerlei schort de betaling van de factuur niet op.

9.2 Indien de klant het artikel zelf bij de zorgverzekeraar declareert, zorgt de klant ervoor dat Medicura B.V. de rekening binnen de gestelde betalingstermijn betaald krijgt.

9.3 Incassokosten zijn voor rekening van de klant.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Medicura B.V. en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Medicura B.V. en de klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Medicura B.V. de statutaire vestigingsplaats heeft.

10.3 Voor Medicura B.V. betekent dit dat de Rechtbank Limburg bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen Medicura B.V. en de klant.

11. Klachten

11.1 Als de klant niet tevreden is over de geleverde diensten of de organisatie daaromheen, kunt de klant een klacht indienen. Een klacht indienen kan via onze website of via de klantenservice tel 088 – 007 11 00.

11.2 Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Medicura B.V.. Mochten er gebreken zijn als gevolg van leveren of ophalen dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit binnen 2 werkdagen aan Medicura B.V. te melden.

11.3 Bij Medicura B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Medicura B.V. geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 De klant dient Medicura B.V. in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan de klant de klacht indienen bij de Geschillencommissie waarbij Medicura B.V. is aangesloten. Dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Medicura B.V. indiende, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

11.6 Wanneer Medicura B.V. een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Medicura B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Medicura B.V. de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Medicura B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

12. Privacy

12.1 Medicura B.V. verwerkt uw beschermde persoonsgegevens om de diensten te kunnen verlenen, zoals het indienen van de verstrekking aan uw zorgverzekeraar en het juiste hulpmiddel op het juiste adres af te leveren.. Medicura B.V. houdt zich bij het beschermen en verwerken van uw persoonsgegevens aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens het privacyreglement van Medicura B.V. dat terug te vinden is op onze website. De klant kan zijn/haar persoonlijke gegevens ter inzage vragen en laten wijzigen bij onjuistheden.