Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Op overeenkomsten waarbij wij als Medicura B.V. artikelen in bruikleen geven, verhuren of verkopen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

2. Algemeen

2.1 Artikelen dienen bij levering aan u door u gecontroleerd te worden op beschadiging; reclames na aflevering terzake van beschadiging neemt Medicura B.V. niet in behandeling.

2.2 Medicura B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in afwijking van de gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzing van het artikel.

2.3 Het artikel, het bezit en het gebruik daarvan zijn voor uw rekening en risico vanaf het moment dat u het artikel in bezit heeft.

2.4 Medicura B.V. is, onverminderd eventuele aansprakelijkheid van de producent op grond van productaansprakelijkheid, nimmer verder aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van bezit of gebruik van het artikel, dan tot de winkelwaarde van het betreffende artikel.

2.5 Door Medicura B.V. genoemde levertijden zijn steeds indicatief en leiden bij overschrijding niet tot enige aansprakelijkheid van Medicura B.V.

2.6 Indien de werkomgeving voor de medewerker van Medicura B.V. onveilig wordt bevonden, kan dienstverlening worden geweigerd.

 

3. Verzekering

3.1 Indien de zorgverzekeraar de aanschaf- of huurprijs van een artikel betaalt, zorgt de klant ervoor dat Medicura B.V. de rekeningen binnen de gestelde vervaldatum betaald krijgt. De klant is zelf verantwoordelijk voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

 

4. Koop

4.1 Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij levering. Zolang de koopprijs niet betaald is, blijft het artikel eigendom  van Medicura B.V. Bij betalingen op rekening dient de rekening binnen veertien dagen te zijn voldaan.

4.2 Incassokosten zijn voor uw rekening met een minimum van €75,00.

4.3 Met uitzondering van sanitaire en overige artikelen van hygiënische aard, alsmede met uitzondering van verbruiksartikelen, mag u het artikel, onder overlegging van de aankoopbon, bij winkelaankopen binnen 7 dagen na levering en bij webshop aankopen binnen 14 dagen in originele verpakking aan Medicura B.V. teruggeven in ongebruikte en onbeschadigde staat. Dan betaalt Medicura B.V. u de aankoopprijs terug.

4.3. Retour aankoop: kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. De aankoop kan ook teruggebracht worden in een Medicura Zorgwinkel.

4.4 Indien een door Medicura B.V. geleverd artikel binnen een half jaar een gebrek blijkt te vertonen, anders dan als gevolg van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik, kan het artikel, zulks ter keuze van Medicura B.V., omgeruild, gerepareerd of teruggenomen worden.

 

5. Bruikleenvoorwaarden

5.1 De uitleentermijn is maximaal 26 weken.

5.2 Heeft de gebruiker het artikel langer nodig, dan kan het betreffende artikel via Medicura B.V. gehuurd of gekocht worden. De medewerkers van Medicura B.V. kunnen hierover informatie verstrekken. T 088 – 007 11 00.

5.3 Het geleende hulpmiddel moet vóór of op de aan de voorzijde genoemde datum ongeschonden en goed gereinigd  teruggebracht worden.

5.4 Het is de gebruiker bekend hoe het artikel moet worden gebruikt. De gebruiker heeft een schriftelijke gebruiksaanwijzing ontvangen.

5.5 Reparatiekosten, wegens door gebruiker veroorzaakte schade, komen voor rekening van de gebruiker.

5.6 Bij storingen aan het geleende artikel kunt u bellen naar de Medicura Klantenservice 088 – 007 11 00.

5.7 Indien de gebruiker een artikel langer dan 26 weken in bruikleen heeft, dan wordt huur in rekening gebracht.

5.8 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; klant mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken.

5.9 Het geleende artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

5.10 Bij het niet schoon terugbrengen van artikelen worden reinigingskosten à € 40,00 in rekening gebracht.

5.11 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting terzake de bruikleen moet maken, zijn voor rekening van de gebruiker.

 

6. Huurvoorwaarden

6.1 De huur kan vooruit gefactureerd worden.

6.2 De huurperiode wordt stilzwijgend verlengd en slechts beëindigd wanneer het artikel wordt teruggebracht, of opgehaald door Medicura B.V.

6.3 Huurkosten voor loophulpmiddelen worden per dag in rekening gebracht. Overige huurkosten worden per week (7 dagen) in rekening gebracht.

6.4 U bent ten allen tijde verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van formulieren, of het doorgeven van volledige informatie. Eventuele ledenkorting op verhuur en verkoop worden achteraf niet verrekend op facturen.

6.5 Na het beëindigen van de huurovereenkomst wordt het eventueel teveel betaalde huurbedrag retour gegeven.

6.6 Het huurartikel wordt verhuurd in goede staat. Het huurartikel dient ook weer onbeschadigd, schoon en compleet te worden ingeleverd bij Medicura B.V. Schade tijdens de verhuurperiode (anders dan normale gebruikersslijtage) komt voor rekening van de huurder.

6.7 Het is de huurder bekend hoe het huurartikel moet worden gebruikt. Desgevraagd kan aan de huurder een schriftelijke gebruiksaanwijzing worden verstrekt.

6.8 Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

6.9 Bij storingen aan het gehuurde artikel kunt u bellen naar de Medicura Klantenservice 088 – 007 11 00.

6.10 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; klant mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken.

6.11 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die door Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting terzake de huur moet maken, zijn voor rekening van de huurder.

6.12 Medicura B.V. is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien, na ingebrekestelling, met inachtneming van de termijn van veertien dagen, de klant één of meerdere verplichtingen jegens Medicura B.V. niet nakomt.

 

7. Onderhoud

7.1 Medicura voert onderhoud uit in opdracht en op initiatief van de klant. De verantwoordelijkheid voor het tijdig onderhouden van medische apparatuur c.q. hulpmiddelen is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant.

 

8. Klachten

8.1 Als u niet tevreden bent over de geleverde diensten of de organisatie daaromheen, kunt u een klacht indienen. Medicura B.V. heeft een klachtenprocedure. Deze kunt u aanvragen via de klantenservice, tel. 088 – 007 11 00.

 

9. Privacy

9.1 Medicura B.V. registreert persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Registratie gebeurt volgens het privacyreglement van Medicura B.V. U kunt uw persoonlijke gegevens ter inzage vragen en laten wijzigen bij onjuistheden.