Algemene voorwaarden


Kamer van Koophandel 14.09.98.46

1. Toepasselijkheid

1.1 Op overeenkomsten waarbij wij als Medicura B.V. artikelen in bruikleen geven, verhuren of verkopen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De klant kan de algemene voorwaarden via de Medicura B.V. website inzien voordat de overeenkomst (eventueel op afstand) wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de algemene voorwaarden op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

2. Algemeen

2.1 Artikelen dienen bij levering aan u door u gecontroleerd te worden op beschadiging; reclames na aflevering terzake van beschadiging neemt Medicura B.V. niet in behandeling.

2.2 Medicura B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in afwijking van de gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzing van het artikel.

2.3 Het artikel, het bezit en het gebruik daarvan zijn voor uw rekening en risico vanaf het moment dat u het artikel in bezit heeft.

2.4 Medicura B.V. is, onverminderd eventuele aansprakelijkheid van de producent op grond van productaansprakelijkheid, nimmer verder aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van bezit of gebruik van het artikel, dan tot de winkelwaarde van het betreffende artikel of het maximale wettelijke bedrag dat voor de verkoper is bepaald. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de klant jegens Medicura B.V. beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

2.5 Door Medicura B.V. genoemde levertijden zijn steeds indicatief en leiden bij overschrijding niet tot enige aansprakelijkheid van Medicura B.V.

2.6 De klant is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en het vrijmaken van de ruimte zodat de medewerker van Medicura B.V. het hulpmiddel kan plaatsen.

 

3. Zorgverzekering

Indien de klant een artikel in bruikleen via de zorgverzekeraar vergoed wil krijgen is het volgende nodig:

Een geldige medische indicatie, het hulpmiddel dient in het verzekeringspakket te zitten van de zorgverzekeraar van de klant volgens Regeling Zorgverzekering artikel 2.12 of artikel 2.17 en de klant heeft geen indicatie voor Wet Langdurige Zorg.

Dan draagt Medicura B.V. zorg voor de declaratie van een artikel dat in bruikleen wordt verstrekt bij de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar het artikel niet vergoed, om welke reden dan ook, is de klant zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur van de geldende huurprijs.

 

4. Bruikleenvoorwaarden

4.1 De bruikleentermijn gaat in op de dag waarop Medicura B.V. het artikel aan de gebruiker verstrekt. De duur van de bruikleentermijn is afhankelijk van wat bepaald is in de Regeling Zorgverzekering en Wet Maatschappelijke Ondersteuning en afhankelijk van een geldige indicatiestelling. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de informatie waarop de indicatie is gebaseerd.

4.2 Het is de gebruiker bekend hoe het artikel moet worden gebruikt. De gebruiker kan desgewenst een schriftelijke gebruiksaanwijzing ontvangen of dit op onze website onder ‘Handleidingen’ vinden.

4.3 Medicura B.V. informeert u tijdig over het verstrijken van de bruikleentermijn. Heeft de gebruiker het artikel langer nodig, dan kan het betreffende artikel via Medicura B.V. gehuurd of gekocht worden en bij sommige artikelen en afhankelijk van de indicatie langer in bruikleen worden gegeven. De medewerkers van Medicura B.V. kunnen hierover informeren via info@medicura.nl of tel 088 – 007 11 00. De gebruiker is verantwoordelijk om hierover contact op te nemen en een keuze aan te geven.

4.4 Het in bruikleen ontvangen hulpmiddel moet voor het verstrijken van de bruikleentermijn ongeschonden en goed gereinigd teruggebracht worden. De bruikleenovereenkomst eindigt zodra het artikel retour is ontvangen bij Medicura B.V. Indien de gebruiker het hulpmiddel niet tijdig retour bezorgt of Medicura B.V. opdracht geeft om het op te halen, worden huurkosten in rekening gebracht bij de gebruiker vanaf de uiterste bruikleendatum totdat het artikel retour is ontvangen.

4.5 De gebruiker zal adreswijzigingen en/of wijzigingen in de persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de gebruiksduur van het artikel direct doorgeven aan Medicura B.V.

4.6 De gebruiker moet als een goed huisvader omgaan met de artikelen. Reparatiekosten, wegens door gebruiker veroorzaakte schade of vernieling, komen voor rekening van de gebruiker.

4.7 Storingen aan het in bruikleen ontvangen artikel dienen direct door te worden gegeven aan de Medicura Klantenservice tel 088–0071100. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. De gebruiker mag het artikel niet zelf repareren of laten repareren door een ander bedrijf dan Medicura B.V.. Medicura B.V. betaalt de kosten voor reparatie en onderhoud alleen wanneer u het product op de juiste manier heeft gebruikt. Gebruikte u het product niet op de juiste manier? Dan betaalt u de kosten.

4.8 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; gebruiker mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken, het te verpanden, verhuren of verkopen.

4.9 Het geleende artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

4.10 Bij het niet schoon terugbrengen van artikelen worden reinigingskosten in rekening gebracht.

4.11 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting terzake de bruikleen moet maken, zijn voor rekening van de gebruiker. 

 

5. Huurvoorwaarden

5.1 De huurfactuur dient door de gebruiker te worden voldaan en zal periodiek of na afloop van de huurperiode worden aangeboden. De huurprijs kan door Medicura B.V. tussentijds worden geïndexeerd.

5.2 De huurperiode wordt stilzwijgend verlengd en slechts beëindigd wanneer het artikel wordt teruggebracht, of opgehaald door Medicura B.V.

5.3 U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van volledige informatie. Eventuele ledenkorting op verhuur en verkoop worden achteraf niet verrekend op facturen.

5.4 Het huurartikel wordt verhuurd in goede staat. Het huurartikel dient ook weer onbeschadigd, schoon en compleet te worden ingeleverd bij Medicura B.V. Schade of vernieling tijdens de verhuurperiode (anders dan normale gebruikersslijtage) komt voor rekening van de huurder alsook reinigingskosten bij het niet schoon retour bezorgen. De gebruiker zal het hulpmiddel aan Medicura B.V. vergoeden als het hulpmiddel niet meer bruikbaar is door brand, verlies of diefstal. 

5.5 Het is de huurder bekend hoe het huurartikel moet worden gebruikt. Desgevraagd kan aan de huurder een schriftelijke gebruiksaanwijzing worden verstrekt. De huurder zal het artikel uitsluitend gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en geen veranderingen aan het artikel aanbrengen.

5.7 Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van Medicura B.V.

5.8 Bij storingen aan het gehuurde artikel dient u Medicura B.V. te informeren via info@medicura.nl of tel 088-007 11 00. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. U mag het artikel niet zelf repareren of laten repareren door een ander bedrijf dan Medicura B.V.. Medicura B.V. betaalt de kosten voor reparatie en onderhoud alleen wanneer u het product op de juiste manier heeft gebruikt. Gebruikte u het product niet op de juiste manier? Dan betaalt u de kosten.

5.9 Het artikel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; gebruiker mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken, het te verpanden, verhuren of verkopen.

5.10 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die door Medicura B.V. met betrekking tot de nakoming van de verplichting te zake de huur moet maken, zijn voor rekening van de huurder.

5.11 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, of indien naar oordeel van Medicura B.V. het verstrekte artikel niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, heeft Medicura B.V. het recht de overeenkomst te allen tijde van rechtswege te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, met inachtneming van de termijn van veertien dagen. Na deze beëindiging is Medicura B.V. gerechtigd het artikel direct terug te nemen, die immers eigendom van Medicura B.V. zijn. De gebruiker verplicht zich onherroepelijk zijn medewerking te verlenen bij de terugname. Indien de artikelen dan niet worden ingeleverd, kan Medicura B.V. een boete eisen overeenkomstig de niet ontvangen huurinkomsten over de periode van het stopzetten van de huur tot de daadwerkelijke teruggave van het artikel of de vervangingswaarde van het artikel indien het één maand na het stopzetten van de huur nog niet is ingeleverd. Dit geldt ook bij artikelen die eerst in bruikleen zijn ontvangen en nadat de uiterste bruikleentermijn is verstreken, over zijn gegaan naar de verhuur.

 

6. Koop

6.1 Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij levering. Zolang de koopprijs niet betaald is, blijft het artikel eigendom  van Medicura B.V. Bij betalingen op rekening dient de rekening binnen veertien dagen te zijn voldaan.

6.2 Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Medicura B.V. voor de afname van het artikel. Indien de bestelling wordt geannuleerd kan Medicura B.V. zich beroepen op een vergoeding van 30% van de som van de bestelling.

6.3 Indien de klant het artikel zelf bij de zorgverzekeraar declareert, zorgt de klant ervoor dat Medicura B.V. de rekening binnen de gestelde betalingstermijn betaald krijgt.

6.4 Met uitzondering van sanitaire en overige artikelen van hygiënische aard, alsmede met uitzondering van verbruiksartikelen, mag u het artikel, onder overlegging van het aankoopbewijs, bij winkelaankopen binnen 7 dagen na levering en bij webshop aankopen binnen 14 dagen in originele verpakking aan Medicura B.V. teruggeven in ongebruikte en onbeschadigde staat. Dan betaalt Medicura B.V. u de aankoopprijs terug. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven toegestaan.

6.5 De onderneming betaalt het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug met hetzelfde middel als waarmee de consument heeft betaald, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, mits hij de producten, zendingen of onderdelen binnen deze termijn in goede staat ontvangen heeft, terug. 

6.6. Retour aankoop: kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. De aankoop kan ook teruggebracht worden in een Medicura Zorgwinkel.

6.7 Indien een door Medicura B.V. geleverd artikel binnen de wettelijke garantietermijn een gebrek blijkt te vertonen, anders dan als gevolg van normale slijtage door normaal of onoordeelkundig gebruik, zal het artikel, zulks ter keuze van Medicura B.V., omgeruild, gerepareerd of teruggenomen worden. De klant dient daarvoor wel het geldige aankoopbewijs te kunnen overleggen. Indien een klant gebruikte artikelen overneemt geldt dit indien het artikel binnen 1 maand een dergelijk gebrek blijkt te vertonen.

6.8 De klant kan slechts vervanging van het artikel of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

a. Medicura B.V. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

b. de klant aantoont dat het artikel zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 

7. Reparatie

7.1 Medicura B.V. repareert in opdracht van de klant artikelen die eigendom zijn van de klant, indien het artikel bij Medicura B.V. is aangeschaft. De kosten voor transport en reparatie worden in rekening gebracht bij de klant.

8. Transport

8.1 Medicura B.V. kan een bijdrage in de verzend- en administratiekosten aan de klant in rekening brengen. Dit geldt voor het bezorgen als wel als het ophalen van artikelen.

8.2 Bij spoedbezorging binnen 4 uur na het aanvragen kan Medicura B.V. extra spoedkosten in rekening brengen bij de klant.

8.3 Indien de klant niet thuis is in het afgesproken lever/ophaal tijdsblok, en dit niet 4 uur van tevoren is geannuleerd, worden de transportkosten in rekening gebracht bij de klant.

 

9. Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op de door Medicura B.V. aangewezen bankrekeningnummer. Bezwaren van enigerlei schort de betaling van de factuur niet op.

9.2 Indien de klant het artikel zelf bij de zorgverzekeraar declareert, zorgt de klant ervoor dat Medicura B.V. de rekening binnen de gestelde betalingstermijn betaald krijgt.

9.3 Incassokosten zijn voor rekening van de klant met een minimum van €75,00.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Medicura B.V. en klant/gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Medicura B.V. en de klant/gebruiker, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Medicura B.V. de statutaire vestigingsplaats heeft.

9.3 Voor Medicura B.V. betekent dit dat de Rechtbank Limburg bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen Medicura B.V. en de klant. 

 

9. Klachten

9.1 Als u niet tevreden bent over de geleverde diensten of de organisatie daaromheen, kunt u een klacht indienen. U kunt een klacht indienen via onze website of via de klantenservice tel 088 – 007 11 00. 

9.2 Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Medicura B.V..

9.3 Bij Medicura B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Medicura B.V. geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4 De klant dient Medicura B.V. in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9.5 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan de klant de klacht indienen bij de Geschillencommissie waarbij Medicura B.V. is aangesloten. Dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Medicura B.V. indiende, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

9.6 Wanneer Medicura B.V. een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Medicura B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Medicura B.V. de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Medicura B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

10. Privacy

10.1 Medicura B.V. verwerkt uw beschermde persoonsgegevens om de diensten te kunnen verlenen. Medicura B.V. houdt zich bij het beschermen en verwerken van uw persoonsgegevens aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens het privacyreglement van Medicura B.V. dat u kunt vinden op onze website. U kunt uw persoonlijke gegevens ter inzage vragen en laten wijzigen bij onjuistheden.